Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov
 
I.
Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracováním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je G-man s.r.o.  IČO 51780631 so sídlom Ďurkova 1170/21 949 01 Nitra, zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresného súdu Nitra., oddiel SRO, vložka 45961/N . (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
          adresa: Ďurkova 1170/21 949 01 Nitra
          e-mail: t.naradie@gmail.com
 1. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanéj alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorou je piamo či nepriamo identifikovaľ, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickéj, fyziologickéj, genetickéj, psychickéj, ekonomickéj, kultúrnej alebo společenskéj identity téjto fyzickéj osoby.
 2. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.
 
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefon
 1. Správca spracovává Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovánia priamého marketingu (najmä pre zasielania obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niekterých službách informačnéj spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účeľom spracovania osobných údajov
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývaucích so zmluvného vzaťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutím osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju ze strany správcu plniť,
 • plnenie právních povinností voči štátu,
 
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovániu v zmysle čl. 22 GDPR.  
 
IV.
Doba uchovávánia údajov
 1. Správca uchovává osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajíuch zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňováním nárokou z týchto zmluvných vzťahou (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 15 rokov, sú osobné údaje spracováváné na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávánia osobnych údajov správca osobné údaje vymaže.
 
V.
Príjemci osobních údajov (subdodavatelia správcu)
 1. Príjemci osobych údajov sú osoby
 • podielajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy,
 • zajisťujúci služby prevádzkovaného e-shopu (Shpify) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predávať osobných údajov do tretích krajín (do krajiny mimo EU) alebo mezinárodnej organizácii.
VI.
Spracovatelia osobných údajov
 1. Spracovánie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať i týto zpracovatelia:
 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovatelských softwarom služieb a aplikacií, které však v současnej dobe správca nevyužíva.
 
 
VI.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omezenie spracovánia podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovániu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositelnost údajov podľa čl. 20 GDPR a
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, případně se obrátit na soud.
 
VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca prehlasuje, že prijal vštetky vhodne technické a organizačné opatreniak zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 
VIII.
Závěrečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a , že je v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novu verziu podmínok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienek na Vašu e-mailovú adresu, kterú ste správcovy poskytli.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 16.4.2021.
sk