Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR ”) je G-man sro IČ 51780631 se sídlem Ďurkova 1170/21 949 01 Nitra , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Nitra ., oddíl SRO, vložka 45961/N . (dále jen: „ správce “).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Ďurkova 1170/21 949 01 Nitra
e-mail: t.naradie@gmail.com
 1. Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je přímo či nepřímo identifikoval, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • splnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních informací a newsletterů) 6 odst. 6 písm. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních informací a newsletterů) dle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. 2 zákona č . č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutím osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejvýše 15 let, jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobných údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizací plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozovaného e-shopu (Shpify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Zpracovatelé osobních údajů
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarem služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
VI.
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle článku. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal vštětky vhodně technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.4.2021.
cs